עיריית באר שבע, מנהלת הסכמי הגג ב"ש, רשות ניקוז נחל הבשור, הקרן לשיקום מחצבות

×     חברה מנהלת לתכנון וביצוע- שדרוג רחוב רגר בבאר שבע. 

×     ניהול תכנון, תיאום ופיקוח להקמת שכונת פסגת רמות בב"ש - 5,000 יח"ד.

×   ניהול ופיקוח פרויקטים לשיקום ושדרוג נחלים ומחצבות עבור רשות ניקוז נחל הבשור והקרן לשיקום מחצבות